Polityka Prywatności - Labelcall

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Labelcall Sp. z o.o.

 1. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies.

 2. Dla Właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada on ogrom starań, aby Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie korzystania ze strony internetowej oraz aplikacji mobilnej.

 3. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych dostępnych w ramach strony internetowej oraz aplikacji mobilnej.

 4. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies.

 5. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych osobowych jest Labelcall Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscią z siedzibą w Olsztynie przy: ul. Nowowiejskiego 9/302, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000791383, NIP: 7133103748 (zwany dalej: „Właściciel”).

  2. Inspektorem ochrony danych jest Paweł Napiórkowski, adres e-mail: pawel@labelcall.com (zwany dalej: „IOD”).

 2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:

   1. prawidłowego świadczenia i ulepszania Usługi i obsługi aplikacji Labelcall,

   2. komunikacji dotyczącej optymalizacji Usługi

  2. Oznacza to, że dane te są szczególnie potrzebne do:

   1. zarejestrowania się na stronie internetowej

   2. zawarcia umowy

   3. dokonania rozliczeń

   4. dostarczenia zamówionej przez Użytkownika usług

  3. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, co spowoduje, że administrator będzie również przetwarzać dane osobowe w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych dotyczących m.in. nowych produktów lub usług, promocji czy wyprzedaży.

  4. Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań w interesie publicznym m.in. do wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem i obronnością lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej.

  5. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego produktów, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami Użytkownika, jak również marketingu usług i produktów niebędącego marketingiem bezpośrednim.

 3. RODZAJ DANYCH

  1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do zarejestrowania się na stronie internetowej oraz dokonywania zakupów za pomocą strony internetowej:

   1. adres e-mail

   2. numer telefonu

   3. imię i nazwisko

   4. adres

   5. dane rozliczeniowe (numer nip)

 4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, dalej zwane: „rozporządzenie RODO”.

  2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika, wyrażonej w chwili rejestracji na stronie internetowej lub w chwili potwierdzenia dokonanej na stronie internetowej transakcji.

  3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak jej udzielenia uniemożliwia zarejestrowanie się na stronie internetowej oraz dokonywanie zakupów za pośrednictwem strony internetowej.

 5. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI

  1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od administratora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.

  2. Użytkownik może w każdej chwili zażądać aktualizacji bądź sprostowania swoich danych osobowych. Użytkownik posiada możliwość samodzielnej edycji podanych danych osobowych po zalogowaniu się na swoje konto.

  3. Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, aby administrator usunął Jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza jednoczesne usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory przez administratora danymi osobowymi.

  4. Administrator poinformuje Użytkownika o podjętych działaniach, przed upływem 14 dni od otrzymania zgłoszenia dotyczącego wymienionych w poprzednich punktach żądań.

 6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Zasadniczo dane osobowe są przechowywane tylko tak długo, jak to jest konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub ustawowych, dla których zostały one zgromadzone. Dane te zostaną usunięte natychmiast, gdy ich przechowywanie nie będzie konieczne, w celach dowodowych, zgodnie z prawem cywilnym lub w związku z ustawowym obowiązkiem przechowywania danych.

  2. Informacje dotyczące umowy przechowuje się w celach dowodowych, przez okres trzech lat, począwszy od końca roku, w którym zakończono relacje handlowe z Użytkownikiem. Usunięcie danych nastąpi po upływie ustawowego terminu przedawnienia dochodzenia roszczeń umownych.

  3. Ponadto, administrator może zachować informacje archiwalne, dotyczące zawartych transakcji, gdyż ich przechowywanie jest związane z przysługującymi Użytkownikowi roszczeniami np. z tytułu rękojmi.

  4. Jeśli żadna umowa nie została zawarta, między Użytkownikiem i Właścicielem, dane osobowe Użytkownika są przechowywane do czasu usunięcia konta Użytkownika na stronie internetowej. Usunięcie konta może nastąpić w wyniku wysunięcia żądania przez Użytkownika, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bądź też zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania tych danych.

 7. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM

  1. Poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe Użytkowników, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim ani przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych tych osób trzecich.

  2. Dane osobowe Użytkowników strony internetowej mogą zostać przekazywane poza obszar Unii Europejskiej w tym do Kanady i Stanów Zjednoczonych.

  3. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO.

 8. PLIKI COOKIES

  1. Strona internetowa używa plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologię (dalej łącznie nazywane: „cookies”) do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfonu) oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

  2. Wszystkie pliki cookies, występujące na stronie internetowej, są ustalane przez administratora oraz są zgodne z obowiązującym prawem Unii Europejskiej.

  3. Pliki cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym:

   1. Tworzenia specjalnej sesji logowania dla Użytkownika strony internetowej, aby strona zapamiętała, że Użytkownik jest zalogowany, a jego żądania były dostarczane w sposób skuteczny, bezpieczny i spójny;

   2. Rozpoznawania Użytkownika, który już wcześniej odwiedził stronę internetową, co pozwala na identyfikację liczby unikalnych użytkowników, którzy skorzystali z serwisu i pozwala upewnić się co do wystarczającej pojemności serwisu dla liczby nowych użytkowników;

   3. Rejestrowanie informacji z urządzenia Użytkownika, w tym: pliki cookies, adres IP i informacje o używanej przeglądarce, w celu możliwości diagnozowania problemów, administrowania i śledzenia Użytkowania witryny;

   4. Dostosowywania elementów układu szaty graficznej lub zawartości strony internetowej;

   5. Zbierania informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta ze strony, w celu możliwości ulepszania witryny i stwierdzenia, które zakresy strony internetowej są najbardziej popularne dla Użytkowników.