Regulamin - Labelcall

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
LABELCALL.COM

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego labelcall.com Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego
 7. Własność intelektualna
 8. Odpowiedzialność
 9. Gwarancja SLA
 10. Postanowienia końcowe
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Serwis internetowy działający pod adresem labelcall.com prowadzony jest przez LABELCALL SPÓŁKĘ Z O. O. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000791383, NIP: 7133103748,REGON: 383657832, adres miejsca wykonywania działalności Nowowiejskiego 9/204 w Olsztynie iadres siedziby oraz doręczeń: Łęczyca 17, 23-100 Bychawa; adres poczty elektronicznej (e-mail): contact@labelcall.com, tel. +48510 42 98 02.
 2. Serwis labelcall.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców drogą elektroniczną w usłudze SaaS przez Serwis labelcall.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu labelcall.com, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Usługodawca nie odpowiada za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez Użytkowników ich wzajemnych zobowiązań.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 1. DEFINICJE
 1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Usługobiorcy.
 2. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. KONTO (PROFIL) – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz poufnym hasłem Usługobiorcy, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy. Warunkiem niezbędnym do założenia Konta w Serwisie jest jego rejestracja oraz zapoznanie się i akceptacja Regulaminu. Użytkownik jest odpowiedzialny za poufność swojego hasła.
 4. LICENCJA – umowa licencyjna w rozumieniu rozdziału 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83).
 5. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu.
 6. OKRES ABONAMENTOWY – czas, na jaki została wykupiona usługa liczony wg dni – okres 30 kolejnych dni, chyba że strony postanowiły inaczej z uwagi na specyfikę usługi zamówionej. Jeśli usługa opłacona jest w kwocie wyższej niż jeden Okres Abonamentowy, przyjmuje się, że opłata została wniesiona za wielokrotność 30 dniowych Okresów Abonamentowych, chyba że Konsument wniesie o zwrot dokonanej nadpłaty. Za dzień rozpoczęcia nowego Okresu Abonamentowego uważa się dzień odpowiadający dniu zakończenia poprzedniego Okresu Abonamentowego, a gdyby takiego dnia w danym miesiącu kalendarzowym nie było, ostatni dzień w danym miesiącu.
 7. OPROGRAMOWANIE – aplikacja dostarczona przez Operatora, z której korzystanie możliwe jest w modelu SaaS za pośrednictwem Serwisu.
 8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu.
 9. SAAS – („Software as a Service” czyli „Oprogramowanie jako usługa”) usługa, która polega na zdalnym udostępnieniu Oprogramowania poprzez Internet. Umożliwia ona interakcję z aplikacją poprzez interfejs przeglądarki internetowej oraz aplikacji mobilnej Android.
 10. SERWIS – serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem labelcall.com, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z zasobów platformy w szczególności w celu konfiguracji Oprogramowania, z którego korzystanie jako z e-usługi świadczonej przez Operatora możliwe jest w modelu SaaS.
 11. SYSTEM OPINII – Usługa Elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii w Serwisie.
 12. USŁUGODAWCA, OPERATOR – LABELCALL SPÓŁKA Z O. O. numer KRS: 0000791383, NIP: 7133103748,REGON: 383657832,adres siedziby Łęczyca 17, 23-100 Bychawa;
 13. USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIK – przedsiębiorca będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadzący działalność gospodarczą lub jego przedstawiciel, korzystający z Usługi Elektronicznej.
 14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
 15. PLATFORMA – Serwis z którym Usługodawca zintegrował Oprogramowanie w celu pobrania niezbędnych danych do przekazania do aplikacji mobilnej Android. Lista Platform, które są zintegrowane z Oprogramowaniem dostępna jest na stronie głównej Serwisu.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
 2. zawarcie umowy na korzystanie z Oprogramowania,
 3. prowadzenie Konta w Serwisie pozwalającego na korzystanie z Oprogramowania,
 4. korzystanie z Oprogramowania,
 5. wprowadzanie danych klienta (kontrahenta) Usługobiorcy, w celu późniejszej prezentacji profilu klienta (kontrahenta),
 6. gromadzenie oraz przechowywanie danych o klientach (kontrahentach) Usługobiorcy,
 7. korzystanie z Systemu Opinii,
 8. korzystanie z Newslettera.
 9. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 10. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.
 1. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 lit. f) oraz g) Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 lit. a) do e) Regulaminu przez Usługodawcę jest płatne zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu, będący jego integralną częścią. Usługodawca rozpocznie świadczenie Usługi po jej opłaceniu przez Usługobiorcę na zasadach określonych w Regulaminie. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Operatora.
 3. Wpłaty, o której mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału, należy dokonać za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (Stripe) bądź za pośrednictwem płatności udostępnionych na integrowanej Platformie.
 4. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w rozdziale III pkt 1 lit. c) następuje poprzez łączne:
 5. dokonanie rejestracji zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Serwisie,
 6. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 7. akceptację Regulaminu wraz z ewentualnymi załącznikami, po zapoznaniu się z ich treścią,
 8. uiszczenie pełnej opłaty za wybrany Okres Abonamentowy.
 9. Po dokonaniu rejestracji pierwsza opłata za wybrany Okres Abonamentowy, naliczana jest od dnia zawarcia umowy i płatna jest w dniu zawarcia umowy.
 10. Faktura za świadczone usługi będzie wystawiona w postaci elektronicznej oraz dostarczona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługobiorcy.
 11. Usługobiorca zobowiązany jest do uiszczania opłat za świadczone Usługi, na warunkach określonych w cenniku Serwisu.
 12. Wysokość opłaty abonamentowej nie jest w żaden sposób uzależniona od stopnia wykorzystania Oprogramowania przez Użytkownika.
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysłania drogą elektroniczną, na adres podany przy zakładaniu Konta, wiadomości przypominającej o terminie dokonania płatności, a Usługobiorca wyraża na to zgodę.
 14. Brak wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy tytułem opłaty za świadczone usługi skutkować będzie zablokowaniem dostępu do Konta oraz świadczonych usług. W takim przypadku wszystkie dane wprowadzone przez Usługobiorcę będą przechowywane przez Usługodawcę przez okres 12 miesięcy, poczynając od następnego dnia po dacie wymagalności opłaty. Po upływie wskazanego w niniejszym punkcie okresu, dane wraz z kontem zostaną usunięte.
 15. Z chwilą uiszczenia opłaty abonamentowej Operator udziela Użytkownikowi odpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z Oprogramowania wyłącznie w celach związanych z działalnością Usługobiorcy i zgodnie z przeznaczeniem Oprogramowania.
 16. Licencja udzielana jest na Okres Abonamentowy, za jaki Użytkownik uiścił opłatę i ulega przedłużeniu z chwilą zapłaty za kolejny okres abonamentowy.
 17. Użytkownik nie jest uprawniony do dokonywania we własnym zakresie lub przy udziale osób trzecich odtwarzania kodu źródłowego (ang. reverse engineering), dezasemblacji i dekompilacji Oprogramowania.
 18. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z oprogramowania mogącego zakłócić pracę Oprogramowania dostarczanego za pośrednictwem Serwisu.
 19. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik dokonuje wyboru w zakresie funkcjonalności oprogramowania oraz typu abonamentu. Informacje o funkcjonalnościach oprogramowania oraz zasadach budowania cennika abonamentowego i jego stawkach dostępne są na stronie Serwisu.
 20. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za modyfikacje funkcjonalności Oprogramowania wprowadzone przez niego w związku z konfiguracją Oprogramowania.
 21. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na wprowadzaniu danych klienta Usługobiorcy, w celu późniejszej prezentacji profilu klienta zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi.
 22. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na gromadzeniu oraz przechowywaniu danych o klientach (kontrahentach) Usługobiorcy zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi z uwzględnieniem pkt 11 niniejszego rozdziału.
 23. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Systemu Opinii zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi.
 24. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystania z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 25. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
 26. komputer z dostępem do Internetu,
 27. dostęp do poczty elektronicznej,
 28. przeglądarka internetowa,
 29. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 30. Telefon z systemem Android nie starszym niż w wersji 4.0
 31. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 32. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 33. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 34. Usługodawca zastrzega prawo do zablokowania dostępu do Konta w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, do momentu wyjaśnienia przyczyn naruszeń.
 1. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
 2. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
 3. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@labelcall.com. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 5. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 6. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 1. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@labelcall.com. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

VII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści stanowiące integralną część strony (w tym Oprogramowanie) zamieszczone na stronie internetowej pod adresem labelcall.com korzystają z ochrony prawno-autorskiej i (z zastrzeżeniem treści zamieszczanych przez Usługobiorców oraz ich przedstawicieli oraz elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji lub dozwolonego użytku) są własnością LABELCALL SPÓŁKA Z O. O. numer KRS: 0000791383, NIP: 7133103748,REGON: 383657832,adres siedziby Łęczyca 17, 23-100 Bychawa. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony labelcall.com, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony labelcall.com, w tym Oprogramowania, stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Usługobiorca przesyłając Serwisowi pliki oraz inne treści potwierdza swoje prawo do dysponowania nimi oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych, danych osobowych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Serwisu z tego tytułu, zobowiązuję się zwolnić Serwis z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu naruszeń oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich w tym zakresie.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo.
 2. Usługobiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem danych osobowych, dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych kontrahentów Usługobiorców niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki związane z utratą hasła w stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami.
 4. Usługodawca zobowiązuje się wmiarę możliwości informować z wyprzedzeniem Usługobiorców o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności oprzerwach w dostępie.
 5. Usługodawca podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem formalnym i prawnym.
 6. Usługodawca będzie uwzględniał wszelkie zmiany przepisów prawnych i dokonywał aktualizacji Serwisu zgodnie w tymi zmianami.
 7. Aktualizacja systemu Serwisu dokonywana będzie przez Usługodawcę bez obciążania Usługobiorców dodatkowymi kosztami.
 8. Usługodawca podejmuje wszelkie środki, w celu ochrony danych Usługobiorców.
 9. Usługodawca dochowuje należytej staranności dla utrzymania parametrów Usług na stałym określonym poziomie (SLA).
 10. Awarie Usług lub ich elementów mogą być zgłaszane Usługodawcy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.
 11. Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw wdziałalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami ocharakterze majątkowym), powstałymi z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Serwisu.
 12. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Usługobiorcę niebędącego Konsumentem z Serwisu oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z systemem Serwisu.
 13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu w stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami.
 14. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Usługobiorców niebędących Konsumentami za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Usługobiorców niebędących Konsumentami powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich.
 15. Usługodawca nie odpowiada za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Serwisie.
 16. Usługodawca nie odpowiada wobec Usługobiorców niebędących Konsumentami, również za:
 17. jakiekolwiek szkody Usługobiorcy spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,
 18. szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,
 19. niemożność zalogowania się w systemie Serwisu spowodowaną w szczególności: jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Usługobiorców.
 20. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu.
 1. GWARANCJA SLA
 1. Poziom SLA oznacza zobowiązanie Usługodawcy do zapewnienia w każdym okresie miesięcznym ciągłości działania Usługi w zakresie wynikającym z Regulaminu, bez awarii.
 2. Awaria to nieprawidłowość świadczenia Usług przez Usługodawcę skutkująca przerwą w świadczeniu Usług lub istotnym obniżeniem ich jakości. Awaria w rozumieniu niniejszej gwarancji SLA oznacza brak możliwości korzystania z głównych funkcji usługi, do których należy: wyświetlanie stron internetowych, obsługa DNS, przyjmowanie i wysyłanie poczty elektronicznej i przetwarzanie baz danych.
 3. Gwarancja SLA obejmuje następujący zakres:
 4. Dostarczanie łącza internetowego do serwera.
 5. Dostarczanie prądu do serwera.
 6. Techniczną sprawność serwera na poziomie sprzętowym.
 7. Techniczną sprawność serwera na poziomie systemu operacyjnego.
 8. Techniczną sprawność serwera na poziomie działania usług: DNS, serwera www, bazodanowego i poczty elektronicznej.
 9. Techniczną sprawność Konta Usługobiorcy, o ile został on udostępniony, w zakresie związanym z podstawowym działaniem Usług.
 10. Gwarancja SLA nie obejmuje w szczególności wydarzeń i następstw wydarzeń związanych z:
 11. wyczerpaniem dostępnej powierzchni dyskowej na jakiejkolwiek partycji, której wykorzystanie zależy od Usługobiorcy,
 12. problemów z działaniem strony wynikających z działania skryptów na stronie, lub też z jej modyfikacją (także przez wirusy, hakerów itp.),
 13. problemów związanych z wykorzystaniem Usług do obsługi niewspółmiernie wielkiego ruchu.
 14. rozsyłaniem SPAM’u, funkcjonowaniem oprogramowania antyspamowego i antywirusowego,
 15. blokadą Usług z przyczyn określonych w Regulaminie,
 16. oknami serwisowymi – które ustala się w każdą sobotę w godzinach 01:00 – 06:00. Podczas okna serwisowego Usługodawca na prawo dokonywania prac na serwerach, które mogą skutkować krótkotrwałą niedostępnością Usług. W miarę możliwości technicznych, jeśli charakter prac pozwala na ich wcześniejsze zaplanowanie, Usługodawca poinformuje o przerwach w wyprzedzeniem nie krótszym niż 24 godziny.
 17. działaniem Konta Usługobiorcy w zakresie ustawień nie związanych z głównymi funkcjami serwera.
 18. działaniem siły wyższej.
 19. Siła wyższa to zdarzenie niezależne od Usługobiorcy lub Usługodawcy, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności wojny, katastrofy naturalne, strajki oraz akty wydane przez organy władzy publicznej
 20. Gwarancja SLA nie obejmuje przerwy w działaniu Usług, związanych z konserwacją systemów lub innymi planowanymi czynnościami, o których Usługodawca informuje z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.
 3. O zmianach Usługodawca poinformuje Usługobiorcę drogą elektroniczną wysyłając powiadomienie na kontaktowy adres poczty elektronicznej.
 4. Usługodawca zastrzega prawo do zmiany funkcjonalności Serwisu w każdym czasie, przy czym zmiany te nie stanowią zmiany Regulaminu.
 5. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 6. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą niebędącym Konsumentem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).